Beste gebruiker,

Alfasigma S.p.A., met maatschappelijke zetel en administratieve kantoren in Via Ragazzi del ’99 – 40133 Bologna, wil u als verwerkingsverantwoordelijke informeren over de doeleinden en methoden omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

Deze informatie wordt ter beschikking gesteld, in overeenstemming met artikel 13 van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG/ GDPR) en de daarmee verband houdende regel die van toepassing is op het Italiaanse grondgebied aan diegenen die in contact staan met de webdiensten van Alfasigma S.p.A. , terwijl het niet van toepassing is op andere websites die via externe links kunnen worden geraadpleegd.

 

Gegevensbeheerder en functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer-DPO)

De gegevensbeheerder van de site is Alfasigma S.p.A.

 

Voor vragen omtrent de verwerking van uw gegevens kan contact worden opgenomen met de functionaris voor gegevensbescherming via privacydpo@alfasigma.com .

 

Bedoeling van de gegevensverwerking en soorten verwerkte gegevens 

 1. Browsergegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te laten werken, verzamelen tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

 

Deze informatie wordt niet verzameld om te worden in verband gebracht met geïdentificeerde betrokkenen, maar kan door de aard ervan, door verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, gebruikers identificeren.

Deze gegevenscategorie omvat IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen , de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving.

 

Deze gegevens, die nodig zijn voor het gebruik van de website, worden uitsluitend gebruikt om:

 

 • anonieme statistische informatie verkrijgen over het gebruik van de site
 • de goede werking van de website te controleren

De browsegegevens worden direct na verwerking verwijderd.

De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site: met uitzondering hiervan, blijven de gegevens over webcontacten momenteel niet langer dan zeven dagen bewaard.

 

2) Gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt

 

Het optioneel, expliciet en vrijwillig verzenden van e-mails naar de adressen op deze website, het samenstellen van de informatie en contactaanvraagformulieren, registraties en / of met betrekking tot de nieuwsbrieven zal leiden tot het achteraf verkrijgen van het adres van de afzender, vereist om te reageren op de verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die zijn ingevoerd in de communicatie of op basis van de gevraagde dienst.

Specifieke samenvattende informatie zal geleidelijk worden gerapporteerd of weergegeven op de webpagina’s die op verzoek voor bepaalde diensten worden aangeboden.

 

3)      Cookies

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

 

Door onze website te gebruiken, verklaren gebruikers dat ze het gebruik van cookies accepteren en dat ze hun toestemming geven en dit in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de cookies die worden vermeld in ons Cookiebeleid, waarvan u de link kunt terugvinden in de voettekst op onze website.

 

 

Aard van de de gegevensverwerking en wettelijke basis voor de verwerking

 

Afgezien van wat is beschreven omtrent de browsegegevens, staat het de gebruiker vrij om persoonlijke gegevens te verstrekken door het verzenden van e-mails naar de adressen die op deze website worden vermeld, het samenstellen van informatie en contactaanvraagformulieren, registraties en / of met betrekking tot de nieuwsbrieven.

 

Het niet verstrekken van deze gegevens kan het onmogelijk maken om het gevraagde te verkrijgen.

 

De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden door Alfasigma verwerkt met verschillende methoden en rechtsbeginselen:

 

 • De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat een contract wordt gesloten;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke is onderworpen
 • De verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van de legale belangen die door de beheerder worden nagestreefd

 

 

Bepalingen omtrent gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt met geautomatiseerde toestellen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Specifieke beveiligingsmaatregelen worden gevolgd om gegevensverlies, illegaal of oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 

Omvang van kennis en gegevens-communicatie

 

De verzamelde persoonsgegevens voor de doeleinden van de gegevensverwerking zoals vermeld in de bovenstaande punten, kunnen worden meegedeeld aan:

 

 • bedrijven, ongeacht of dit het moederbedrijf is, dochterondernemingen of geassocieerde ondernemingen die vallen onder de Overeenkomst Inzake Gegevensuitwisseling
 • derden, aangesteld als gegevensverwerkers op grond van artikel 28 van de Verordening

Bovendien kunnen de verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt door Alfasigma-personeel dat bevoegd is om ze te verwerken in overeenstemming met artikel 29 van de Verordening.

De volledige lijst van externe partijen aan wie uw gegevens worden verstrekt, is op uw verzoek per e-mail beschikbaar op privacy@alfasigma.com.

Houd er rekening mee dat de mededeling van persoonlijke gegevens aan openbare of particuliere entiteiten alleen zal worden gedaan als dit wordt vereist door wet- of regelgeving of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van institutionele functies.

 

Overdracht van persoonsgegevens

 

Het beheer en de bewaring van de persoonsgegevens vindt plaats op servers binnen de Europese Unie van de gegevensverwerker en / of derde partijen die naar behoren zijn aangesteld als gegevensbeheerders. Momenteel staan de servers in Italië. De gegevens worden momenteel niet overgedragen buiten de Europese Unie.

 

In ieder geval blijft het duidelijk dat de gegevensbeheerder, indien nodig, het recht heeft om de locatie van de servers in Italië, binnen de Europese Unie en / of naar landen buiten de EU te verplaatsen.

 

In dat geval garandeert de gegevensbeheerder dat de overdacht van de gegevens buiten de EU zal plaatsvinden in overeenstemming met de artikelen 44 en volgende van de Verordening en de toepasselijke wettelijke maatregelen die, waar nodig, overeenkomsten bepalen die een passend beschermingsniveau waarborgen.

 

Bewaarperiode van de gegevens

 

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de volgende criteria:

 

 • voor een periode die niet langer is dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verwerkt.
 • voor een periode die niet langer is dan nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechten van de betrokkenen

 

We informeren u dat u op elk moment met betrekking tot uw gegevens de rechten uit hoofde van artikelen 15 tot 22 van de AVG (GDPR) kunt uitoefenen.

 

(a) U hebt het recht om van het bedrijf een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt en_ waar dat het geval is_ toegang te krijgen tot persoonsgegevens en de volgende informatie:

 

 • De bedoeling van de verwerking
 • De betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • De periode gedurende dewelke de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om die termijn te bepalen;
 • Als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zelf worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en, tenminste in deze gevallen, zinvolle informatie omtrent de logica hierachter en het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene;
 • Passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG (GDPR) met betrekking tot overdracht aan derde landen of international organisatie

(b) Bovendien heeft u recht op:

 

 • Toegang tot de oppuntstelling, correctie of integratie van uw gegevens, het verwijderen, binnen de wettelijke voorwaarden, of het verzoek om anonimisering, de beperking van de verwerking en u hebt het recht om u geheel of gedeeltelijk te verzetten omwille van legitieme redenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Overdraagbaarheid verkrijgen van elektronisch verwerkte gegevens, verstrekt op basis van toestemming of contract;
 • uw eventuele toestemming intrekken;
 • Dien een klacht in bij een Controle-Instantie.

Om uw rechten uit te oefenen, dient u met een schriftelijk verzoek contact op te nemen met de gegevensbeheerder , met behulp van het formulier dat u kunt downloaden via de volgende link, te sturen naar het e-mailadres: privacy@alfasigma.com of, indien aanwezig, door het formulier samen te stellen dat toegankelijk is via de “Rechten van de betrokkenen”-link in de voettekst van elke pagina.

 

De gegevensbeheerder zal u zonder uitstel en in ieder geval uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over de actie die is ondernomen met betrekking tot het verzoek overeenkomstig de artikelen 15 tot 22. Deze termijn kan indien nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. De gegevensbeheerder stelt de betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte van deze verlenging en de redenen voor de vertraging.

 

Wijzigingen in deze Informatieverklaring

 

Deze Informatieverklaring kan wijzigingen ondergaan. Het wordt daarom aanbevolen om deze Verklaring regelmatig te raadplegen en de meest actuele versie te raadplegen.

Je hebt nog geen producten in je winkelmandje